Svátosti a svátostiny

KŘEST

Křtem se stáváme Božími dětmi, je to první ze svátostí. Jsou nám odpuštěny všechny hříchy a jsme vtěleni do společenství církve. Je odpovědí člověka na poznání Ježíše Krista a víru v něj. Křtem naplňujeme Jeho výzvu: „Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ Mk 16,16

Křest malých dětí

 • Křest dítěte žádají rodiče, ne babička nebo dědeček!
 • Křest byl původně udílen dospělým věřícím a některá křesťanská společenství se této praxe dodnes drží. V katolické církvi se křtí i malé děti, tzv. na „víru rodičů“, proto je součástí domlouvání křtu také křestní příprava rodičů – nechat dítě pokřtít znamená slíbit, že ho budou v jeho životě víry doprovázet. Víra je velký dar, který máme předávat.  
 • V  rámci přípravy jsou zpravidla tři setkání, proto je dobré, začít křest domlouvat aspoň měsíc před plánovaným termínem. Pokud je jeden z rodičů nevěřící, nemusí se přípravy zúčastňovat, ale jsme rádi, když přijde.
 • Pokud žadatelé chtějí křtít mimo své bydliště, je potřeba souhlas tamějšího faráře, že se křtem v jiné farnosti (obci či městě) souhlasí. 
 • Přineste s sebou rodný list dítěte.

Dítě může být pokřtěno, i když rodiče nejsou sezdání, nebo uzavřeli sňatek jen na úřadě, jsou rozvedení nebo, znovu oddaní, může být pokřtěno i dítě svobodné matky. Řídíme se Ježíšovými slovy: „Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“ (Mk 10,14)

Ovšem rodiče si mají uvědomit, že tento stav není ideální. Víru a život podle ní předáváme ne jen slovy, ale především svým příkladem a také otevřeností Boží milosti.

Kmotrové: Křestní kmotrové mají být praktikující křesťané, sami již pokřtění a biřmovaní, svobodní nebo církevně sezdání. Kmotrové jsou spolu s rodiči povoláni, aby podporovali víru pokřtěného po celý jeho nový život svým příkladem a radou.

Pokud rodiče nemají nikoho vhodného, který splňuje všechny podmínky, mohou požádat křtícího kněze o výjimku.

Křest školní mládeže

požadujeme, aby dítě alespoň nějaký čas navštěvovalo výuku náboženství, než bude pokřtěno.

Křest dospělého

Je zároveň přípravou k přijetí, sv. přijímání (eucharistie). Křtu dospělého předchází katechumenát – tj. období přípravy. Katechumen si má v delším časovém období ujasňovat svůj záměr, prohlubovat svou víru pomocí katechezí a vyučování.

SVÁTOST SMÍŘENÍ (Svatá zpověď)

Ježíš dal apoštolům moc odpouštět ve jménu Božím hříchy (Jan 20,21 – 23). Aby mohla tato služba odpuštění pokračovat až do konce věků, přešla tato moc z apoštolů na jejich nástupce, biskupy a jejich kněze. Kdybychom se modlili za odpuštění sami, snadno bychom podlehli pochybnostem, zda nám bylo skutečně odpuštěno. Ale když se zpovídáme knězi, a on nám řekne: „Odpouštějí se ti hříchy“, můžeme si být jisti a radovat se. (REMERY Michel. Tweetuj s Bohem. 3.38)

Hřích je víc než pouhá chyba, narušuje vztahy člověka k Bohu, k bližnímu i k sobě samému. Může se týkat myšlenek, slov, nebo skutků. I když je každý hřích špatný, tradičně rozlišujeme:

Těžké hříchy: týkají se vážné věci a jsou vykonány vědomě a dobrovolně.

Ostatní hříchy nazýváme všední (lehké) hříchy.

Aby mohl křesťan, který se dopustil těžkého hříchu, mít zase účast na stolu Páně, k tomu se vyžaduje odpuštění hříchů ve svátosti smíření.

Církev věřící vybízí, aby se vyzpovídali alespoň jednou do roka (nejlépe o Velikonocích). Rovněž vyžaduje, aby se křesťan, než přijme ostatní svátosti, nejprve oprostil ve svátosti smíření od těžkých hříchů. I když nemáme žádná těžká provinění, je dobré pravidelně v této svátosti předstupovat před tvář milosrdného Otce. Vyznáváním našich každodenních hříchů, i když jsou často stejné, jasněji poznáváme své slabiny. Ty jsou dostatečným důvodem, abychom častěji hledali lék, který nám Bůh nabízí.

Křesťané obvykle přijímají první svátost smíření v rámci přípravy na přijímání jako děti. Pokud dospělý pokřtěný věřící ještě nebyl u zpovědi a touží prožít odpuštění hříchů a mít plnou účast na slavení eucharistie, je dobré se domluvit s knězem na přípravě k přijetí svátostí.

Svátost smíření (zpověď) je možno přijmout zpravidla před mší sv., nebo po domluvě i jindy. Existují různé pomůcky k přípravě na zpověď. Lze použít také Kancionál (zpěvník), ve kterém jsou i základní modlitby a pravdy víry.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem dvou svobodných pokřtěných lidí, muže a ženy. Tak se tito dva vzájemně přijímají a dávají, aby se stali „jedním člověkem“.

Církevní sňatek mohou uzavřít dva pokřtění katolíci, ale také katolík s nepokřtěným, nebo s osobou jiného vyznání. U těchto případů se vyžaduje souhlas ordináře (biskupa) – ten zajistí oddávající kněz. Církevní obřad probíhá v kostele.

Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve.

Manželství vytváří výlučný a nerozlučný svazek muže a ženy (manželské pouto).

Dnes je zákonem umožněno uzavřít sňatek v kostele, který je zároveň platný i pro stát (není už potřeba předchozí sezdání na úřadě).

Svatbě předchází příprava, která se zpravidla skládá ze čtyř setkání na faře a čtyř setkání s manželskými páry na Centru pro rodinu v Kroměříži. Přípravu je možné vykonat po domluvě i jinde, třeba v místě zaměstnání. Je dobré proto přijít na faru aspoň 3 měsíce před plánovanou svatbou.

Pokud žádný ze snoubenců (u smíšeného manželství pokřtěná strana) nemá bydliště ve farnosti oddavek, je nutný souhlas faráře z místa bydliště jednoho z nich.

V případě, že katolík uzavře manželství bez požehnání církve, je tento sňatek církevně neplatný (nemůže přistupovat ke svátostem). Pokud se rozvede, může uzavřít nové manželství církevně. Má ale také možnost své současné manželství konvalidovat – církevně zplatnit.

Pokud již manželé spolu žijí v občanském sňatku delší čas a jeden z nich touží po církevním sňatku, ale druhý odmítá, může toužící strana požádat o sanaci – zplatnění (u faráře). Podmínkou je, že odmítající manžel(ka) chce v manželském svazku setrvat doživotně.

Všechny nejasnosti vám rád vyjasní kněz.

SVÁTOSTINY – ŽEHNÁNÍ OSOB A VĚCÍ

Svátostiny jsou posvátná znamení, nebo úkony, kterými se zprostředkovává Boží požehnání (Youcat 272). Jde o modlitbu spojenou s křížem a jinými znameními. Bůh se svou mocí a silou jistě není vázán jen na naše úkony, ale na druhé straně věříme, že při nich působí zvláštním způsobem. Důležité místo zde mají žehnání, která jsou chválou Boha a prosbou o jeho dary. Žehnání uděluje kněz na požádání. Nejčastější žehnání:

 • Žehnání domů a bytů
 • Žehnání dopravních prostředků a zařízení
 • Žehnání drobných předmětů náboženské úcty (madailky, křížky, růžence)
 • Žehnání hasičských potřeb
 • Žehnání osob (např. při zásnubách, nebo starým a nemocným)
 • Žehnání pokrmů o velikonocích
 • Žehnání praporu
 • Žehnání prvotin a úrody (dožínky)
 • Žehnání vody
 • Svatoblažejské požehnání (o svátku sv. Blažeje)

POHŘEB (není svátost)

Pohřeb a rozloučení s blízkým zesnulým je smutnou událostí. Kněz u pohřbu může přinést pozůstalým naději do smutku a bolesti. Modlí se a přimlouvá za zemřelého, ale i za ty, které smrt ranila.

Věříme, že rozloučení není konečné. Zemřelo pouze tělo, duše žije dál u našeho nebeského Otce.

Pokud zesnulý věřil v život věčný – byl křesťanem (věřil v Boha, byl pokřtěný nebo se na křest připravoval), měl by být pohřben jako křesťan – s církevními obřady.

Církevní rozloučení může probíhat:

 • v kostele se mší svatou
 • v síni na hřbitově beze mše svaté
 • přímo u hrobu, místa uložení urny či vsypu,

ať už se jedná o rozloučení před

 • kremací
 • uložením do hrobu.

Pokud se rozhodnete pro rozloučení v síni, máte možnost dát sloužit za zesnulého zádušní mši svatou (po domluvě ve farnosti).

Nemějte obavy, že neznáte všechny úkony při mši svaté nebo církevním rozloučení, nebo že na pohřeb přijdou i nevěřící. Jedná se o poslední službu zesnulému a nezáleží na vyznání těch, kteří se s ním přijdou rozloučit.

Jestliže si přejete pro zesnulého církevní rozloučení, upozorněte na to zaměstnance pohřební služby při domlouvání pohřbu.

Jistě Vám rádi poradí, jak postupovat dál. Můžete také přímo kontaktovat faráře v místě pohřbu.

Joomla templates by a4joomla