Modlitby a zamyšlení

 

Úcta k Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a první pátky v měsíci

Úcta k Srdci Ježíšovu má kořeny v Písmu svatém a též ve spisech církevních otců a u světců. Ježíš v evangeliu představuje své srdce jako zdroj občerstvení a pokoje: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží“. (Mt 11,28-30)

Snad nejdůležitější událostí pro šíření úcty k Ježíšovu Nejsvětějšímu Srdci bylo zjevení sv. Markétě Marii Alacoque. Sv. Markéta se narodila 22. července 1647 v burgundské vesnici Lauthecouru ve východní Francii. V dětství těžce onemocněla, ale ve čtrnácti letech se zázračně uzdravila. Vstoupila do kongregace sester Navštívení Panny Marie v Paray-le-Monial (1671) v době, kdy byla Francie zaplavena přemrštěnou strohostí jansenismu. V letech 1673 – 1675 jí bylo v několika zjeveních dáno poznat lásku Ježíšova Srdce a byla vyzvána, aby se přičinila o rozšíření přípravné hodinové pobožnosti v předvečer prvních pátků v měsíci, smírného svatého přijímání na první pátky v měsíci a zavedení svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Ctitelé Ježíšova Nejsvětějšího srdce od něj dostávají dvanáctero přislíbení:

 1. Dám jim všechny milosti potřebné pro jejich stav. 
 2. Vnesu pokoj do jejich rodin. 
 3. Potěším je v jejich trápeních.
 4. Budu jim v životě bezpečným útočištěm, zvláště v hodině smrti.
 5. Vyleji hojnost požehnání na všechno jejich konání.
 6. Hříšnici najdou v mém Srdci zdroj milosti a nekonečné moře milosrdenství.
 7. Lhostejné duše se stanou horlivými.
 8. Horlivé duše dosáhnou velké dokonalosti.
 9. Požehnám také domům, kde bude vystaven a uctíván obraz mého Nejsvětějšího Srdce.
 10. Kněžím dám dar, že obrátí i nejzatvrzelejšího člověka. 
 11. Jména těch, kteří tuto úctu šíří, budou zapsána v mém Srdci a nikdy z něj nebudou vymazána.
 12. Všem, kteří budou přijímat svátosti na první pátek v měsíci nepřetržitě po devět měsíců, slibuji milost pokání při umírání: nezemřou v nemilosti ani bez svátosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm v posledních chvílích života.

Poznámka: svátostmi rozumíme svátost smíření a sv. přijímání, přičemž sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem postačí.

Při třetím zjevení, k němuž došlo 16. června 1675, řekl Spasitel sv. Markétě: „Viz toto srdce, které tolik milovalo lidi, že se nešetřilo, nýbrž vyčerpalo se a zničilo, aby jim ukázalo svou lásku. Odměnou dostávám za to od mnohých jen nevděk, pro jejich neuctivost a svatokrádeže, jejich chladnost a pohrdání, jak se mnou zacházejí právě v této svátosti lásky. Co mne však mnohem více bolí, je, že jsou to i duše mně zasvěcené, které takto se mnou zacházejí.“ Potom ji požádal, aby přistupovala každý první pátek v měsíci k svatému přijímání a tak aby podle svých sil napravila urážky, kterých se v tomto měsíci dostalo nejsvětější Svátosti.

Když se sv. Markéta stala asistentkou představené a později vychovatelkou novicek, zavedla ve své řeholní komunitě uctívání Božského Srdce. Důležitou osobou při šíření úcty k Nejsvětějšímu Srdci byl také její zpovědník, sv. Klaudius La Colombiére SJ.

Markéta Maria Alacoque zemřela 17. října 1690 v Paray-le-Monial a za svatou byla prohlášena v roce 1920. Úcta k Božskému Srdci se šířila nejprve prostřednictvím bratrstev a lidových pobožností; vlastní svátek byl zaveden nejprve v Polsku (1765) a od roku 1856 pro celou církev.

Úcta k Neposkvrněnému srdci Panny Marie a zaslíbení prvních sobot v měsíci

První soboty v měsíci jsou zasvěceny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Už sv. Pius X. poskytl 3. 6. 1912 za obvyklých podmínek plnomocné odpustky věřícím, kteří na první sobotu v měsíci vykonají smírnou pobožnost k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Úcta k Neposkvrněnému srdci P. Marie o I. sobotách měsíce je jedním z poselství fatimských zjevení.

Dne 10. 12. 1925 se zjevila Panna Maria sestře Lucii z Fatimy (v klášteře v Pontevedro) a řekla jí:
"Hleď, milá dcero, jak je mé Srdce obklíčeno trním; nevděční lidé je ustavičně probodávají rouháním a chladností. Aspoň ty se přičiň, abys mě potěšila, a oznam všem lidem, že při smrti budu nablízku se všemi milostmi, které potřebují ke spáse těm, kdo po pět po sobě jdoucích prvních sobot v měsíci vykonají sv. zpověď, sv. přijímání, pomodlí se růženec a věnují mi čtvrthodinku na smír a při tom budou rozjímat o tajemstvích sv. růžence."

K tomu je třeba podotknout, že sv. zpověď vykonaná během týdne se smírným úmyslem stačí, že požadavku čtvrthodinového rozjímání se vyhoví, když uvažujeme o jednom nebo o více tajemstvích sv. růžence nebo se pomodlíme druhý růženec. Také stačí čtvrthodinka duchovní četby o jednom nebo o více tajemstvích. Jde o první soboty v měsíci a ne vždy o první soboty po prvním pátku.

Dne 15. srpna 1942 ukázal Spasitel ctihodné služebnici Boží Konsolátě Betrone Neposkvrněné Srdce své Matky se slovy: "Tak jako jsem já skrze Neposkvrněné Srdce mé Matky přišel na svět, tak přijdou duše skrze toto Srdce k mému Srdci… Toto Srdce je pramen mých milostí, ze kterých prýští život a posvěcení světa. Jako mně dal Otec všechnu moc na nebi i na zemi, tak skládám vítěznou moc nad hříchem a světem do Srdce mé neposkvrněné Matky. Má dcero, skrze Markétu (Marii Alacoque) jsem dal světu velká zaslíbení. Protože jsem však ve své dobrotě nekonečný a mé milosti jsou nevyčerpatelné, slibuji nyní ještě více. Jestliže duše chtějí, aby se má zaslíbení naplnila, ať milují a uctívají Neposkvrněné Srdce mé Matky. To budou dokazovat tím, že budou po devět po sobě jdoucích prvních sobot měsíce (stejně jako po devět prvních pátků) po kající přípravě přijímat mé Tělo s úmyslem, aby usmiřovali mé Božské Srdce spojené s Neposkvrněným Srdcem mé Matky.

Panna Maria žádala prostřednictvím sestry Lucie z Fatimy pět sobot, Spasitel však mluvil o devíti. Sestře Konsolátě to zdůvodnil takto: "Prosba mé Matky o prvních pět sobot je projev její pokory, kterou má i v nebi, protože se necítí hodna stejné úcty. Moje prosba je však projevem mé lásky, která nemůže snést, abych dostal více než ta, se kterou jsme v lásce spojeni."

Ježíšova zaslíbení pro novénu devíti po sobě jdoucích prvních sobot ke cti Neposkvrněného Srdce Mariina:

 1. Všechno, co od mého Srdce vyprošují skrze Srdce mé Matky, jim udělím ještě během novény, když o to prosí s důvěrou.
 2. Ve všech životních okolnostech pocítí podporu a požehnání mé Matky.
 3. Mír, porozumění a láska zavládne v duších a rodinách.
 4. V rodinách nebude svárů, zklamání a nespravedlnosti.
 5. Manželé se nebudou rozvádět a rozvedení se zase vrátí k sobě.
 6. Rodiny si budou rozumět a až do konce vytrvají v pravé víře.
 7. Matky v požehnaném stavu zakusí zvláštní ochranu mé Matky a dosáhnou všeho, co pro sebe a své dítě vyprošují.
 8. Chudým se dostane příbytku a chleba.
 9. Duše získají zálibu v modlitbě a utrpení a naučí se milovat Boha, bližního i nepřítele.
 10. Hříšníci se obrátí bez zvláštních překážek, i když je pro ně novéna konána jinou osobou.
 11. Hříšníci neupadnou znovu do svých dřívějších hříchů a dosáhnou nejen odpuštění hříchů, ale dokonalou lítostí a láskou získají znovu křestní nevinnost.
 12. Kdo tuto novénu vykoná v křestní nevinnosti, ani potom nebude mé Srdce urážet žádným těžkým hříchem až do smrti. (Platí zvláště pro děti.)
 13. Duše, která se upřímně obrátí k Bohu, ujde nejenom věčné záhubě, ale i očistci.
 14. Vlažné duše zanechají své vlažnosti, vytrvají v horlivosti a v krátké době dosáhnou nejvyšší dokonalosti a svatosti.
 15. Když rodiče nebo některý člen rodiny vykoná tuto novénu, nebude žádné dítě ani nikdo jiný z rodiny zavržen.
 16. Z mládeže obdrží mnozí povolání k duchovnímu stavu.
 17. Nevěřící obdrží milost víry a bloudící se zase vrátí k pravé církvi.
 18. Duchovní a řeholníci zůstanou věrni svému povolání. Ti, kteří se zpronevěřili svému povolání, obdrží milost pokání a návratu.
 19. Rodiče a představení obdrží pomoc nejen v duchovních, ale i v hmotných starostech.
 20. Duše se lehce vyprostí z pokušení těla, světa a ďábla.
 21. Pyšní se v krátké době stanou pokornými, nenávistní se naplní láskou.
 22. Horlivé duše zakusí lahodu modlitby a oběti, neklid, strach nebo zoufalství je nebude trápit.
 23. Umírající budou z tohoto světa odcházet bez smrtelného zápasu a bez útoků ďábla. Náhlá a nenadálá smrt je nepřekvapí.
 24. Umírající dostanou tak velkou touhu po věčném životě, že se odevzdají do mé vůle a klidně zesnou v náručí mé Matky.
 25. Při soudu zakusí zvláštní ochranu mé Matky.
 26. Duše obdrží milost, aby nad mým utrpením a bolestmi mé Matky pocítily vnitřní soucit a lásku.
 27. Ti, kteří touží po dokonalosti, obdrží jako vyznamenání hlavní ctnosti mé Matky: pokoru, čistotu, lásku.
 28. Bude je provázet uklidnění, vnitřní a vnější radost ve zdraví a v nemoci.
 29. Duchovní osoby obdrží milost, aby neustále prožívaly přítomnost mé Matky, jakož i moc i přítomnost bez zvláštních obtíží.
 30. Duše, které pokročily ve sjednocení se mnou, obdrží milost, že pocítí, že nežijí ony, ale já v nich – to znamená: miluji jejich srdcem, modlím se jejich duší, mluvím jejich jazykem, sloužím celou jejich bytostí. Ony poznají, že vše dobré, krásné, svaté, pokorné, mírné, poslušné, štěstí a divotvornost v jejich nitru jsem já sám. Já Všemohoucí, Nekonečný, Samovládce, jediný Bůh, jediná Láska.
 31. Duše, které vykonají tuto novénu, budou po celou věčnost zářit jako lilie kolem Neposkvrněného Srdce mé Matky.
 32. Já, Boží Beránek, s Otcem i Duchem svatým se budu věčně radovat z těchto duší, které září na Neposkvrněném Srdci mé Matky jako lilie a skrze mé Nejsvětější Srdce dojdou věčné slávy.
 33. Duchovní osoby budou v úkonech víry a ctnostném životě snadno postupovat.

K těmto zaslíbením Spasitelovým se připojuje ještě zaslíbení Nejblahoslavenější Panny, a to její "velké zaslíbení": "Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"

Joomla templates by a4joomla