Evangelia

 

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

 

Bůh má všechny podstatné rysy, které připisujeme osobě, totiž vědomí, poznání a lásku. Je tak někým, kdo může hovořit a naslouchat. To je na Bohu to zásadní.

 

Ne 19.9.21 Mk 9,30 - 37

30Když odtamtud vyšli, procházeli Galileou; Ježíš však nechtěl, aby se o tom vědělo, 31neboť učil své učedníky a říkal jim: „Syn člověka je vydáván do rukou lidí a zabijí ho; a až bude zabit, po třech dnech vstane.“ 32Oni však tomu slovu nerozuměli a báli se ho zeptat. 33Přišli do Kafarnaum. Když byl doma, ptal se jich: „O čem jste cestou uvažovali?“ 34Ale oni mlčeli, neboť cestou se mezi sebou dohadovali, kdo je největší. 35Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“ 36Pak vzal dítě, postavil je doprostřed nich, objal je a řekl jim: 37„Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

 

Po 20.9.21 Lk 8,16 – 18

16Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobou ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo. 17Nic není skrytého, co jednou nebude zjeveno, a nic utajeného, co by se nepoznalo a nevyšlo najevo. 18Dávejte tedy pozor, jak slyšíte: Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co myslí, že má.“

 

Út 21.9.21 Mt 9,9 – 13

9Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. 10Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. 11Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ 12On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. 13Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť.‘ Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“

 

St 22.9.21 Lk 9,1 – 6

1Ježíš svolal svých Dvanáct a dal jim sílu a moc vyhánět všechny démony a léčit nemoci. 2Poslal je zvěstovat Boží království a uzdravovat. 3A řekl jim: „Nic si neberte na cestu, ani hůl ani mošnu ani chléb ani peníze ani dvoje šaty. 4Když přijdete do některého domu, tam zůstávejte a odtud vycházejte. 5A když vás někde nepřijmou, odejděte z onoho města a setřeste prach ze svých nohou na svědectví proti nim.“ 6Vydali se na cestu, chodili od vesnice k vesnici, přinášeli všude radostnou zvěst a uzdravovali.

 

Čt 23.9.21 Lk 9,7 – 9

7Tetrarcha Herodes slyšel o všem, co se dálo, ale nevěděl, co si má myslit, poněvadž někteří říkali, že Jan vstal z mrtvých, 8jiní, že se zjevil Eliáš, a jiní zase, že vstal jeden z dávných proroků.  9Herodes řekl: „Jana jsem přece dal stít. Kdo to tedy je, že o něm slyším takové věci?“ A přál si ho vidět.

 

Pá 24.9.21 Lk 9,18 – 22

18Když se o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mne zástupy pokládají?“ 19Oni mu odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a někteří myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ 20Řekl jim: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpověděl: „Za Božího Mesiáše.“ 21On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a pravil jim: 22„Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“

 

So 25.9.21 Lk 9,43 – 45

43Všichni žasli nad velikou Boží mocí. Když se všichni divili, co všechno učinil, řekl svým učedníkům: 44„Slyšte a dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ 45Oni však tomu slovu nerozuměli a jeho smysl jim zůstal skryt; proto nechápali, ale báli se ho na to slovo zeptat.

 

 

Aktuální evangelium

Archiv evangelií

 

 

Joomla templates by a4joomla