Evangelia

 

Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.

 

V dnešní době je možná málo naděje proto, že mnozí se honí za tím, co je nadbytečné.

 

Ne 20.6.21 Mk 4,35 - 41

35Téhož dne večer jim řekl: „Přeplavme se na druhou stranu!“ 36Opustili zástup a odvezli ho lodí, na které byl. A jiné lodi ho doprovázely.  37Tu se strhla velká bouře s vichřicí a vlny se valily na loď, že už byla skoro plná. 38On však na zádi lodi na podušce spal. Učedníci ho probudí a řeknou mu: „Mistře, tobě je jedno, že zahyneme?“ 39Tu vstal, pohrozil větru a řekl moři: „Zmlkni, utiš se!“ I ustal vítr a bylo veliké ticho. 40Ježíš jim řekl: „Proč jste tak ustrašení? Ještě nemáte víru?“ 41Zmocnila se jich veliká bázeň a říkali jeden druhému: „Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“

 

Po 21.6.21 Mt 7,1 – 5

1Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.  3Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? 4Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka‘ – a hle, trám ve tvém vlastním oku! 5Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

 

Út 22.6.21 Mt 7,6.12 – 14

6Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. 7Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 8Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. 9Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? 10Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? 11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí! 12Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. 13Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. 14Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

 

St 23.6.21 Mt 7,15 – 20

15Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. 16Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? 17Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. 18Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. 19Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. 20A tak je poznáte po jejich ovoci.

  

Čt 24.6.21 Lk 1,57 – 66.80

57Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. 58A když uslyšeli její sousedé a příbuzní, že jí Pán prokázal tak veliké milosrdenství, radovali se spolu s ní. 59Osmého dne se sešli k obřízce dítěte a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. 60Jeho matka na to řekla: „Nikoli, bude se jmenovat Jan.“ 61Řekli jí: „Nikdo z tvého příbuzenstva se tak nejmenuje!“62Obrátili se na otce, jaké mu chce dát jméno. 63On požádal o tabulku a napsal na ni: Jeho jméno je Jan. A všichni se tomu divili. 64Ihned se uvolnila jeho ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. 65Tu padla bázeň na všechny sousedy a všude po judských horách se mluvilo o těchto událostech. 66Všichni, kteří to uslyšeli, uchovávali to v mysli a říkali: „Čím toto dítě bude?“ A ruka Hospodinova byla s ním. 80Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.

 

Pá 25.6.21 Mt 8,1 – 4

1Když sestoupil z hory, šly za ním velké zástupy. 2Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ 3On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned byl očištěn od svého malomocenství. 4Tu mu Ježíš pravil: „Ne abys někomu o tom říkal! Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj dar, který Mojžíš přikázal – jim na svědectví.“

 

So 26.6.21 Mt 8,5 – 17

5Když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho: 6„Pane, můj sluha leží doma ochrnutý a hrozně trpí.“ 7Řekl mu: „Já přijdu a uzdravím ho.“  8Setník však odpověděl: „Pane, nejsem hoden, abys vstoupil pod mou střechu; ale řekni jen slovo, a můj sluha bude uzdraven. 9Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému ‚jdi‘, tak jde; jinému ‚pojď sem‘, tak přijde; a svému otroku ‚udělej to‘, tak to udělá.“ 10Když to Ježíš uslyšel, podivil se a řekl těm, kdo ho následovali: „Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. 11Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v království nebeském; 12ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřípění zubů.“ 13Potom řekl Ježíš setníkovi: „Jdi, a jak jsi uvěřil, tak se ti staň.“ A v tu hodinu se sluha uzdravil. 14Když Ježíš vstoupil do domu Petrova, spatřil, že jeho tchyně leží v horečce. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. 16Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, 17aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: ‚On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.‘

 

 

 

Aktuální evangelium

Archiv evangelií

 

 

Joomla templates by a4joomla