Evangelia

Čiňte pokání a věřte evangeliu.

Bůh má všechny podstatné rysy, které připisujeme osobě, totiž vědomí, poznání a lásku. Je tak někým, kdo může hovořit a naslouchat. To je na Bohu to zásadní.

 

Ne 16.1.22 Jan 2,1 - 12

1Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka; 2na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“ 4Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“ 5Matka řekla služebníkům: „Udělejte, cokoli vám nařídí.“ 6Bylo tam šest kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na dvě až tři vědra. 7Ježíš řekl služebníkům: „Naplňte ty nádoby vodou!“ I naplnili je až po okraj. 8Pak jim přikázal: „Teď z nich naberte a doneste správci hostiny!“ Učinili tak. 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli – zavolal si ženicha 10a řekl mu: „Každý člověk podává nejprve dobré víno, a teprve když už se hosté napijí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli.“ 11Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. 12Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní.

 

Po 17.1.22 Mk 2,18 – 22

18Učedníci Janovi a farizeové se postili. Přišli k němu a ptali se: „Jak to, že se učedníci Janovi a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?“ 19Ježíš jim řekl: „Mohou se hosté na svatbě postit, když je ženich s nimi? Pokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. 20Přijdou však dny, kdy od nich bude ženich vzat; potom, v ten den, se budou postit. 21Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na starý šat, jinak se ten přišitý kus vytrhne, nové od starého, a díra bude ještě větší. 22A nikdo nedává mladé víno do starých měchů, jinak víno roztrhne měchy, a víno i měchy přijdou nazmar. Nové víno do nových měchů!“

 

Út 18.1.22 Mk 2,23 – 28

23Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. 24Farizeové mu řekli: „Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!“ 25Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? 26Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?“ 27A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. 28Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“

 

St 19.1.22 Mk 3,1 – 6

1Vešel opět do synagógy; a byl tam člověk s odumřelou rukou. 2Číhali na něj, uzdraví-li ho v sobotu, aby jej obžalovali. 3On řekl tomu člověku s odumřelou rukou: „Vstaň a pojď doprostřed!“ 4Pak se jich zeptal: „Je dovoleno v sobotu jednat dobře, či zle, život zachránit, či utratit?“ Ale oni mlčeli. 5Tu se po nich rozhlédl s hněvem, zarmoucen tvrdostí jejich srdce, a řekl tomu člověku: „Zvedni ruku!“ Zvedl ji, a jeho ruka byla zase zdravá. 6Když farizeové vyšli, hned se proti němu s herodiány umlouvali, že ho zahubí.

 

Čt 20.1.22 Mk 3,7 – 12

7Ježíš se svými učedníky se uchýlil k moři. Šlo za ním množství lidí z Galileje; ale i z Judska, 8Jeruzaléma, Idumeje, ze Zajordání a z okolí Týru a Sidónu přišlo k němu veliké množství, když slyšeli, co všechno činí. 9Požádal učedníky, ať pro něho připraví loď, aby se zástup na něho netlačil. 10Mnohé totiž uzdravil, proto se ti, kdo trpěli chorobami, tlačili k němu, aby se ho dotkli. 11A nečistí duchové, jakmile ho viděli, padali před ním na zem a křičeli: „Ty jsi Syn Boží!“ 12On však jim přísně nakazoval, aby ho neprozrazovali.

 

Pá 21.1.22 Mk 3,13 – 19

13Vystoupil na horu a zavolal k sobě ty, které si vyvolil; i přišli k němu. 14Ustanovil jich dvanáct, aby byli s ním, aby je posílal kázat 15a aby měli moc vymítat zlé duchy. 16Ustanovil těchto dvanáct: Petra – toto jméno dal Šimonovi – 17Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jimž dal jméno Boanerges, což znamená ‚synové hromu‘, 18Ondřeje, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Tadeáše, Šimona Kananejského 19a Iškariotského Jidáše, který ho pak zradil.

 

So 22.1.22 Mk 3,20 – 21

20Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. 21Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl.

 

 

Aktuální evangelium

Archiv evangelií

 

Joomla templates by a4joomla