Pozdrav k Velikonocům 2020

Drazí bratři a sestry, dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.

Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.
    
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži!

Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem nás.

Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc vyrosteme ve víře.

Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám.


arcibiskup Jan

 

Opatření v době epidemie koronaviru ve farnostech Chropyně, Břest, Kyselovice

Vzhledem k situaci, která panuje, a k opatřením vlády a České biskupské konference, kdy platí výrazné omezení volného pohybu osob, se ruší všechny veřejné  bohoslužby, a to po dobu trvání těchto opatření.

Mše sv. budou slaveny knězem „soukromě“, předem zamluvené úmysly tak budou odslouženy. Kdo bude mít zájem, může se po skončení epidemie domluvit na novém termínu, kdy se bude moci mše sv. osobně zúčastnit.

Biskupové vydali pro tuto situaci dispens od fyzické účasti na nedělní mši sv. (výjimečné povolení fyzicky se mše sv. nezúčastnit). Přesto nabádají ke slavení svátečního dne, a to přede-vším pracovním klidem a modlitbou, dle možností individuální návštěvou kostela k soukromé modlitbě. Také upozorňují na možnost účastnit se mše sv. prostřednictvím médií (TV Noe, Radio Proglas) a duchovního sv. přijímání*.

Zájemce o přijetí svátostí rád navštívím doma po osobní domluvě (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; tel. 739 344 061; 605 361 902).

Církev vyzývá věřící k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20:00 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli Mariánské sloupy a kostely.  Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 

Děkuji za pochopení a respektování těchto pravidel.

P. Stanislav Trčka, váš duchovní správce

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 * Co to znamená „duchovní sv. přijímání“? Znamená to vzbudit v srdci touhu po přijetí Krista v Eucharistii, když jej nemohu přijmout ve svátosti. A tuto touhu v sobě živit a posilovat. Existuje k tomu modlitba v Kancionále (nebo v různých modlitebních knihách) nebo lze se modlit vlastními slovy.

 

 

Modlitba v době epidemie koronaviru

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

 

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

 

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

 

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

 

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

 

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Jan Graubner

 

 

Archivní informace

List arcibiskupa olomouckého věřícím - koronavirus

 

Vyšlo nové číslo časopisu Farníček - Advent a Vánoce 2019

Přidány fotografie ze svěcení pamětní desky P. Bohumila Kunčara -  ZDE

 

Pastorační plán 2019

Rozpis čtení - lektoři

Rozpis křížové cesty 2019

 

Výuka náboženství 2019/2020

 

Chropyně – fara:

  1. skupina: 3.-6. třída: středa 14:30-15:15 (Eliška Bakajová)

  2. skupina: předškoláci + 1.-2. třída 15:30-16:15 (Eliška Bakajová)

 

Břest – škola:

  1. skupina: 1.-3. třída: pátek 13:05-13:50 (Markéta Matlochová)

  2. skupina: 4.-5. třída: pátek 13:05-13:50 (P. Stanislav Trčka)

  3. skupina: II. stupeň: pátek 13:55-14:40 (P. Stanislav Trčka)

 

První pátky: nabídka pro děti, které již přistoupily k prvnímu svatému přijímání (ať už vloni nebo někdy dříve), setkávání na faře v Břestě s paní katechetkou Markétou vždy na první pátek v měsíci, a to 1 a půl hodiny přede mší sv. Začneme v říjnu (pátek 4. října v 16:30). Součástí setkání bude také možnost přistoupit na první pátky ke sv. zpovědi a ke sv. přijímání.

Joomla templates by a4joomla